Konkursy

Regulaminy konkursów

Regulamin konkursu “KONKURS” – Pra Loup

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „KONKURS” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma SILESIAADDICT Sp. z o.o. 40-706 Katowice, ul. Kolejowa 1 (zwany dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie
https://www.facebook.com/nanartypl/ (zwanej dalej “Fanpage”).

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage

c. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu, na publikowanie przez Fanpage informacji w Profilu Uczestnika oraz na wysyłanie wiadomości

d. Polecenie fanpage’u znajomym

3. Konkurs trwa od dnia 04 listopada 2019 godz. 10:00 do 1 kwietnia 2020 godz. 8:00

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie fanpage’u ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą główną w Konkursie jest wyjazd do Francji : przejazd autokarem, zakwaterowanie, karnet narciarski, ubezpieczenie KL i NNW na czas pobytu i podróży dla dwóch osób. Wartość nagrody (zestawu) wynosi 2980 zł. (zwany dalej “Nagrodą Główną”)

2. Zwycięzcą nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która otrzyma najwięcej polubień pod napisanym komentarzem do postu konkursowego.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub – w razie braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku.

3. Informacja o wygranej nagrodzie zostanie umieszczona na fanpage’u.

4. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 8 dni od momentu zakończenia konkursu.

5. W celu przekazania Nagród, Zwycięzcy powinni w ciągu 2 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na na Fanpage.

9. Nagroda (rezerwacja wyjazdu) zostanie przesłana na adres mailowy wskazany przez Zwycięzców.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

12. W przypadkach wykrycia działać niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “KONKURS”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

4. Warunki szczególne Konkursu są podane w treści postu na Facebooku.

Regulamin konkursu “DZIEŃ DZIECKA W PARYŻU”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebooku jest firma Silesiaaddict Sp. zo.o. z siedzibą w
Katowicach przy ul. Kolejowej 1
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Celem konkursu jest wygranie wyjazdu na kwotę 3960,00 PLN , do Francji w terminie 29.05-
2.06.2020 organizowanym przez Silesiaaddict Sp. zo.o. dla 4 osób. Na nagrodę składa się
transport autokarem, 2 noclegi w hotelu ze śniadaniem, opiekę pilota, składkę UFG, podatek
VAT, ubezpieczenie KL, NNW na czas pobytu i podróży.
4. Fundatorem nagrody jest firma Silesiaaddict Sp. zo.o.
5. Czas trwania konkursu : 19.11.2019 r. – 01.04.2020 r. godzina 08:00.
6. Na podstawie regulaminu konkursu „ Dzień Dziecka w Paryżu”.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i członkowie
ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania treści związanej z konkursem (odpowiedzi,
opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one
być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Facebook.com, niniejszym Regulaminem,
dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne
bądź drastyczne, naruszające interes i dobre imię firmy Silesiaaddict, bądź nie związane z
Konkursem.
9. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
– zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia
– wyraża zgodę na publikację informacji o wzięciu udziału przez Uczestnika w konkursie
– wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji mailowej od Organizatora lub kontakt za
pośrednictwem portalu Facebook
– potwierdza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i
niniejszym przekazuje Organizatorowi Konkursu prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy
konkursowej w formie zdjęcia w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
na wszelkich polach eksploatacji.
10. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Konkurs nie
jest w żaden sposób sponsorowany , popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani
nie jest z nim związany.
11. Zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88),
dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach
Konkursu jest firma Silesiaaddict Sp. z o.o.

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłanianie zwycięzców

1. Uczestnikiem konkursu mogą być wszyscy przyjaciele Silesia Travel.
2. Ilość komentarzy jest nielimitowana .
3. Należy umieścić komentarz, w którym znajdzie się uzasadnienie dlaczego chcesz wygrać
wyjazd i z kim chciałbyś wyjechać na wycieczkę. Można wymienić tylko 3 osoby. Te informacje
muszą się znaleźć pod postem ogłaszającym konkurs „Dzień Dziecka w Paryżu” na stronie na
Facebooku Silesia Travel.
4. W przypadku większej ilości przyjaciół opisanych w komentarzu, komentarz nie bierze udziału
w konkursie.
5. Wygrywa komentarz, który otrzyma największą liczbę polubień.
6. O wygranej powiadomimy na stronie Facebooka Silesia Travel.
7. Osoba , która wygra proszona jest o skontaktowanie się z firmą Silesiaaddict
(biuro@silesiaadict.pl) w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
Nagroda (potwierdzenie rezerwacji wycieczki) zostanie przekazana w formie
umowy drogą mailową osobie, która zostanie zwycięzcą konkursu.

Nagrody

1. Nagrodą jest wyjazd o wartości 3960,00 pln dla czterech osób.
2. Brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
3. Uczestnik konkursu, który zostanie zwycięzcą odpowiada za terminowy (7 dni od ogłoszenia
wyniku konkursu) dostarczenie stosownych danych (adresu mailowego)
do wysyłki.

Reklamacje

1. Reklamacje można zgłaszać do 3 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
2. Reklamacje można zgłaszać za pomocą korespondencji mailowej pod adres:
biuro@silesiaadict.pl

Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w konkursie poprzez umieszczenie komentarza oznacza akceptację
regulaminu konkursu na Facebooku „ Dzień Dziecka w Paryżu” , który wchodzi w życie dnia
19.11.2020 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Skontaktuj się z nami

Facebook